کالای فیزیکی

کات اوت

کات اوت
کات اوت
کات اوت
کالای فیزیکی

کات اوت

۵۳۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

کات اوت قطعهای از تجهیزات الکتریکی است که در مدارهای الکتریکی استفاده م یشود. اساسا این فیوز در کنار

کنتور برق ساختمان قرار م یگیرد. که وظیفه آن محافظت از ترانسفورماتور در برابر جریانهای زیادی است که از

اضافه بار و یا اتصال کوتاه نشات میگیرند. در شبکههای ضعیف یا سیمپیچ یهایی که در درون ترانس هستند از

کات اوت استفاده میشود. هر کات اوت از دو بخش تشکیل شده است که یکی از آ نها محفظه مسدود اتصالات خط

به آن بسته م یشود به صورتی ساخته شده که کراس به آرامی بسته م یشود. بخش دیگر نگهدارنده فیوز است که

متحرک است و به راحتی المنت داخل آن را م یتوان تعویض کرد. کات او تها معمولا از سه مدل مختلف تولید

میشوند که مدل اول مسدود و دومی باز و سومی روباز است.

محصولات مرتبط

محصولی برای نمایش وجود ندارد
پیام در واتساپ